Bài 10: Chương trình số 10-CTr/TU: Kiểm soát quyền lực, đẩy lùi tham nhũng, chống lãng phí

(HNM) - Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” đã xác định rõ quan điểm: Công tác phòng, chống tham nhũng cần có quyết tâm chính trị cao và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, phải tiến hành không ngừng, không nghỉ nhằm huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô trong việc đẩy lùi tham nhũng, chống lãng phí.
31/03/2021 8:23:21671
 

 

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025". Ảnh: Quang Thái

 

Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Kế thừa những nội dung của Chương trình số 07-CTr/TU, ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”, Chương trình số 10-CTr/TU do Thành ủy khóa XVII ban hành cũng nêu rõ những hạn chế còn tồn tại, như: Một số văn bản, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đồng bộ; công tác thu hồi tài sản trong vụ án kinh tế, tham nhũng lớn còn gặp nhiều khó khăn. Thách thức cũng được chỉ rõ là đối tượng phạm tội tham nhũng thường là người có chức vụ, quyền hạn, có kiến thức, kinh nghiệm, mối quan hệ rộng để thực hiện và che giấu các hành vi phạm tội...

Từ việc xác định rõ những hạn chế tồn tại của giai đoạn trước, Chương trình số 10-CTr/TU đã xác định, công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn 2021-2025 cần có quyết tâm chính trị cao và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính trị về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không ngừng, không nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm.

Chương trình số 10-CTr/TU cũng xác định rõ phương châm: Biện pháp phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài và phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Cùng với đó, sẽ kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa ở tất cả các lĩnh vực; chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí. Chương trình cũng khẳng định quan điểm: Không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng... Cùng với đó, sẽ gắn công tác phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Đặc biệt, quá trình triển khai Chương trình số 10-CTr/TU sẽ được thực hiện kiên quyết, kiên trì, khẩn trương xây dựng các quy định về phòng ngừa để “không thể tham nhũng”; quy định về răn đe, trừng trị nghiêm khắc để “không dám tham nhũng”; tuyên truyền, giáo dục để “không muốn tham nhũng”; quy định về bảo đảm để “không cần tham nhũng”.

Tăng cường thanh tra, giám sát và kiểm soát quyền lực

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, Chương trình số 10-CTr/TU đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Một là, nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Ba là, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các quy định theo thẩm quyền thành phố về quản lý kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Năm là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Sáu là, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Bảy là, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các cơ quan truyền thông, báo chí của thành phố và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo tiêu cực, tham nhũng.

Tám là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp của cơ quan nội chính; phối hợp, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Chín là, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đáng chú ý, Chương trình số 10-CTr/TU nêu rõ, cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, vừa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị, địa phương mình...

Để đạt được mục tiêu đề ra về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình số 10-CTr/TU xác định sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí... Cùng với đó, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch, xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc mua bán, chuyển nhượng, sử dụng tài sản công....; xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức...

Với các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từ đó bịt kín những “khoảng trống, kẽ hở” để không muốn, không thể, không dám và không cần tham nhũng.

Hương Ly

 

Tiện ích

THỜI TIẾT                                        XỔ SỐ      

LỊCH VẠN NIÊN                                BẢN ĐỒ

CUNG HOÀNG ĐẠO                         GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

back-to-top.png